Despre partener

Institutul Naţional al Patrimoniului este o instituţie publică de importantă naţională, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii, finanţată din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat. Institutul Naţional al Patrimoniului a fost înfiinţat ca instituţie publică în baza dispoziţiilor art. ÎI pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 593/2011, privind reorganizarea unor instituţii aflate în subordinea Ministerului Culturii. Activitatea institutului se desfăşoară în conformitate cu normele legale care dispun înfiinţarea acestuia, cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1258/2001, privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului şi cu prevederile Legii nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice.

Dintre atribuţiile Institutul Naţional al Patrimoniului, relevante pentru proiect menţionăm:

Administrează, în numele Ministerului Culturii, monumentele istorice intrate cu orice titlu în proprietatea statului; asigură asistenţa tehnică de specialitate pentru MC în domeniul organizării activităţii de protejare a monumentelor istorice; elaborează şi actualizează periodic Lista monumentelor istorice din România; administrează fondul documentar al monumentelor istorice, care cuprinde: arhiva, fototeca, fondul cartografic şi biblioteca, care sunt proprietatea publică a statului român; Programul Naţional de Restaurare a Monumentelor Istorice vizează finanţarea cu prioritate a lucrărilor de conservare şi de scoatere din pericol a monumentelor istorice clasate în Lista Monumentelor Istorice.

INP efectuează studii şi cercetări privind obiceiurile, tradiţiile populare, meşteşugurile tradiţionale şi iniţiază programe pentru conservarea şi protejarea acestora;
Promovează obiceiurile şi tradiţiile populare, precum şi creaţia populară contemporană; propune zone, obiceiuri, tradiţii, creaţii populare, valori ale patrimoniului culturii naţionale imateriale care trebuie protejate; elaborează, potrivit strategiei Ministerului Culturii şi Cultelor şi reglementarilor internaţionale în vigoare, normele privind stabilirea statutului de zone, obiceiuri, tradiţii şi creaţii populare protejate; iniţiază şi desfăşoară programe culturale de conservare şi promovare a culturii tradiţionale, proprii şi în colaborare cu alte instituţii şi organisme naţionale şi internaţionale în vederea protecţiei mediului cultural tradiţional; constituie şi dezvoltă banca de date şi valori reprezentative ale creaţiei populare contemporane şi patrimoniului cultural naţional imaterial, un sistem naţional şi internaţional de arhive, conţinând şi arhiva imagistică, având în vedere şi oferirea de servicii de specialitate – indexare unitară, difuzarea informaţiei privind cultura tradiţională şi educaţia permanentă, precum şi valorificarea acestor domenii.